Blue background - Junior

Yellow Background - Estimated Rating

Player E1Pld NewDiff
Ben Thomas 2030 8 2024 -6
James Thomas 1975 2 1983 8
Roy Thomas 1763 15 1738 -25
Keith Thompson 1898 9 1946 48
David Thorne 1347 4 1364 17
John D Thornton 2006 5 2001 -5
Grzegorz Toczek 2305 6 2299 -6
David Tomboline 1980 0 1980 0
John Trevelyan 2112 11 2092 -20
Andrew Trickey 1662 0 1662 0
Paul Turner 1197 0 1197 0
Brian Turton 1384 0 1384 0
Thomas Turton 1544 2 1520 -24
Louise Tutton 850 1 839 -11
Tycho Twohig 1072 6 1065 -7